دوشنبه, 2 اسفند 1395

منوی سایت


اساسنامه سازمان

 

 

اساسنامه سازمان آمار و فنآوری اطلاعات شهرداری خرم آباد

 

 

 

مقدمه

روند رو به گسترش و روزافزون مسائل شهری و توسعه و تنوع وظایف شهرداریها و رشد فزاینده جمعیت شهری بلاخص د ر شهرهای بزرگ و همچنین بهبود شاخصه های کیفیت زندگی شهروندان و صدها معلول و علت دیگر جامعه شهرداریها را ناگزیر به بهره گیری از تکنولوژی و فنآوری های روز دنیا نموده است لذا برای برنامه ریزی ، تعیین و تبیین اهداف سازمانی ، تثبیت رابطه اجتماعی پویا و ارائه خدمات رسانی مناسب و هدایت تمامی فعالیتها و پژوهشها و تحقیقات در راستای مدیریت شهری و نهایتا شهروند محوری و شهروندمداری و توسعه عدالت در جامعه و تسریع در انجام امور و وظایف ، شفاف سازی و اطلاع رسانی به موقع استفاده از فناوری اطلاعات و بسط گسترش اطلاع رسانی و استفاده از تجارب دیگران و تبادل اطلاعات در کوتاهترین زمان ممکن امری اجتناب ناپذیر است.

بر همین اساس و در اجرای بند 12 ماده 55 و مستند به مفاد ماده 84 قانون شهرداری و بند 15 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 و بند 7 ماده 11 اساسنامه اصلاحی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور اساسنامه سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری خرم آباد به شرح ذیل مورد تصویب و موافقت قرار گرفت.

 

 

 

فصل اول : کلیات

ماده 1 : نام سازمان

سازمان آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری خرم آباد که در این اساسنامه منبعد سازمان نامیده میشود.

ماده 2 : مرکز سازمان

مرکز سازمان در شهر خرم آباد می باشد

ماده 3 : نوع سازمان

سازمان وابسته به شهرداری خرم آباد می باشد که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری می باشد و مطابق با مفاد و مواد این اساسنامه و آئین نامه های مصوب طبق اصول بازرگانی و بصورت خود گردان و خودکفا اداره خواهد شد ( منطبق بر قانون تجارت )

ماده 4 : مدت فعالیت سازمان

از تاریخ تشکیل فعالیت سازمان نامحدود خواهد بود

ماده 5 : هدف سازمان

هدایت و نظارت بر فعالیتهای شهرداری و کلیه سازمانها و مؤسسات و شرکتهای تابع یا وابسته به شهرداری در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات ، فراهم آوردن امکانات و زیرساختها برای تشکیل شبکه های اطلاع رسانی و داخلی ، بانکهای اطلاعاتی، سیستمهای اطلاعات جغرافیایی ، تولید آمار و اطلاعات و ارائه گزارش توصیفی تحلیلی و ساماندهی نظام گردش آمار و اطلاعات از عملکرد شهرداری همچنین آموزش ،فرهنگسازی و بکارگیری همه امکانات و ظرفیتها در جهت نیل به شهر الکترونیک و توسعه ICT در مدیریت شهری ، افزایش بهبود سیستمها و افزایش بهره وری ، بازارشناسی برای فعالیتهای بازرگانی و درآمدزایی

ماده 6 : موضوع سازمان

سازمان مکلف است پس از اخذ مجوزهای موردنیاز از سایر مراجع قانونی و هماهنگی و همکاریهای لازم برای نیل به اهداف بر اساس شرح وظایف ذیل اقدام نماید.

1-تشکیل بانکهای اطلاعاتی و سیستمهای جامع اتوماسیون اداری به منظور جمع آوری ،تدوین ،نگهداری و به روزرسانی و استنتاج کلیه آمار و اطلاعات مدیریت شهری و ارائه گزارشهای توصیفی و تحلیلی مرتبط با برنامه ریزی شهری و شهرداری و اطلاع رسانی مفید و مؤثر

2-ایجاد شبکه های داخلی ، اطلاع رسانی و فراهم آوردن زمینه های لازم برای توسعه فنآوری اطلاعات و ارتباطات در شهرداری و برقراری ارتباط با سایر ادارات، نهادها و شرکتها و مؤسسات و ... ارائه خدمات آماری و فنآوری اطلاعات

3-تحقیق و پژوهش و کسب آخرین دستاوردهای علمی و تجربی در زمینه فناوری اطلاعات و ایجاد بسترهای مناسب و زیرساختهای متناسب در جهت بکارگیری و استفاده از فناوریهای جدید در شهرداری

4-فراهم آوردن زمینه های لازم برای ایجاد ارتباط منطقی بین شهرداری خرم آباد با سایر شهرداریهای کشور با نظارت و تائید سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

5-در صورت تشکیل اتحادیه سازمانهای آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداریهای کشور با اخذ مجوز و اعلام سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشوربه عضویت اتحادیه مذکور درخواهد آمد.

6-نیازسنجی ،امکان سنجی ، تجزیه و تحلیل ، طراحی ، برنامه نویسی ، پیاده سازی ، نصب ، تست و راه اندازی و پشتیبانی ، آموزش و همچنین مدیریت کلیه سیستمهای رایانه ای شهرداری و موسسات ، شرکتهای وابسته و تابعه اعم از سخت افزاری ، نرم افزاری ، شبکه وب سایت و ...

7-اهتمام در امر آموزش علوم و فنون رایانه ای برای کلیه کاربران به طرقی که سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور اعلام و ابلاغ می نماید.

8-ایجاد سیستم بهینه گردش اطلاعات و اصلاح فرآیندهای گردش کار و مدیریت اطلاعات در کلیه سطوح سازمانی شهرداری

9-راه اندازی و مدیریت سیستم های اطلاعاتی جغرافیایی ( GIS ) و بانکهای اطلاعاتی نقشه ای در شهرداری و نرم افزارهای مربوطه

10-پشتیبانی همه جانبه کلیه فعالیتهای رایانه ای در شهرداری و ایحاد شبکه و پایگاه اطلاع رسانی مدیریت شهری در جهت اجرای طرح تکریم ارباب رجوع

11-سازمان می تواند با رعایت مقررات مربوطه علاوه بر انجام فعالیتهای رایانه ای مربوط به شهرداری در برگزاری نمایشگاهها ، بازارشناسی ، بازارسازی ، و بازیابی فعالیت داشته باشد تا بتواند بخشی از هزینه های سازمان را تامین نماید.

12-سازمان می تواند با رعایت مقررات مربوطه شرکتها ، مؤسسات ، نهادها و سایر سازمانها و بنگاههای تجاری معاملات و مبادلات و فعالیتهای اقتصادی داشته باشد.

ماده 7 : محدوده عمل سازمان

سازمان می تواند به کلیه شهرداریهای استان و سازمانها و موسسات و شرکتهای تابعه وابسته به شهرداری ها خدمات ارائه نماید.

تبصره : در صورت داشتن توان فنی و امکانات مازاد و فوق العاده سازمان می تواند به شهرداریهای کشور و سایر شرکتها و مؤسسات و سازمانها خدمات ارائه دهد.

 

فصل دوم : سرمایه و منابع در آمد سازمان

سرمایه نقدی سازمان عبارتست از مبلغ یکصد میلیون ریال وجه نقد که تمامی آن از محل اعتبارات شهرداری خرم آباد به حساب بانکی سازمان نزد بانک ملی شعبه بلوار کیو خرم آباد واریز می شود.

سرمایه غیرنقدی سازمان عبارتست از اموال منقول و غیرمنقول اعم از ماشین آلات ، زمین ،ساختمان و تاسیسات که برای استفاده سازمان می باشد. این اموال از طرف شهرداری خرم آباد با رعایت مقررات و آئین نامه مالی شهرداریها ( تا تصویب اساسنامه مالی سازمان ) و بر اساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری که به تائید شورای اسلامی شهر و شورای سازمان می رسد با رعایت سایر مقررات موضوعه در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت. کل سرمایه متعلق به شهرداری بوده و قابل انتقال به غیر نمی باشد.

تبصره 1 : شهرداری مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از تصویب اساسنامه سرمایه فوق را با رعایت کامل مقررات مالی به سازمان تحویل نماید.

تبصره 2 : انتقال و واگذاری اموال سازمان طبق آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان بوده و تا مادامی که آئین نامه مالی معاملاتی به تصویب نرسد از آئین نامه مالی و معاملاتی شهرداری تبعیت خواهد نمود.

تبصره 3 : در صورت تصمیم به انحلال سازمان ، می بایست ظرف مدت سه ماه قبل به سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور دلایل انحلال اعلام و پس از موافقت سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ( دفتر آمار و فنآوری اطلاعات و دفتر تشکیلات و بهبود روشها ) اقدام گردد.

تبصره 4 : سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور مختار است پس از بررسی و ارزیابی عملکرد سازمان و در صورت ناکارآمدی ، سازمان را منحل نماید.

تبصره 5 : اعضای شورا نمایندگان قانونی سرمایه شهرداری در سازمان بوده و به همراه اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل در حدود وظایف و اختیاراتی که در این اساسنامه دارند نسبت به سرمایه و اموال و دارایی سازمان امین محسوب می شوند.

ماده 9 : منابع درآمد سازمان :

سازمان می تواند جهت تامین هزینه ها و تقویت بنیه مالی خود با رعایت مقررات مربوطه از طریق زیر کسب درآمد نماید.

1-انعقاد قراردادهای مربوط به مکانیزه نمودن سیستمهای مختلف و موردنیاز به شهرداری و سازمانهای وابسته به شهرداری

2-سرمایه گذاری در زمینه های مرتبط با امور انفورماتیک با تصویب شورای سازمان جهت کسب درآمد ناشی از سرمایه گذاری

3-درآمد ناشی از انجام فعالیتهای موضوع ماده 6 و 7

4-دریافت اعانات و هدایا با تصویب مصادیق آن به صورت مورد به مورد توسط شورای سازمان در قالب مقررات و ضوابط مربوط که به تصویب شورای سازمان خواهد رسید

5-کسب سایر درآمدهای مرتبط با اهداف سازمان ، با تصویب شورای سازمان و رعایت مقررات موضوعه.

 

فصل سوم : ارکان سازمان

ماده 10 : ارکان سازمان عبارتند از :

الف : شورای سازمان

ب : هیئت مدیره

ج : مدیرعامل

د : بازرس

ماده 11 : شورای سازمان که منبعد شورا نامیده می شود مرکب خواهد بود از :

الف : شهردار به عنوان ریاست شورا

ب : معاون برنامه ریزی شهرداری و در صورت عدم وجود معاونت مذکور معاون اداری و مالی به عنوان نایب رئیس شورا

ج : مدير كل امور شهري و شوراها استانداري

د : یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر

ه : یک نفر کارشناس مطلع و آگاه به آمار و فناوری اطلاعات به پیشنهاد شهردار

ماده 12 : تشکیل جلسات شورای سازمان و نحوه اتخاذ تصمیم

جلسات شورا بطور عادی سالی دوبار یکی در تیرماه برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل و تفریغ بودجه و دیگری در بهمن ماه برای تصویب برنامه و بودجه سال آینده  و انجام سایر وظایف به دعوت رئیس شورا در محل سازمان تشکیل خواهد شد.

تبصره 1 : جلسات شورا خارج از مواعد مذکور در ماده 12 بنا به تقاضای مدیرعامل و یا بازرس و یا رئیس هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای شورا تشکیل خواهد شد.

تبصره 2 : دستور جلسات شورا را رئیس شورا بر اساس پیشنهاد متقاضی تعیین می نماید.

تبصره 3 : دعوت برای جلسات شورا با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و اعلام موضوع دستور جلسه باید حداقل 7 روز قبل از تشکیل جلسه شورا بوسیله دعوتنامه کتبی از اعضاء توسط ریاست شورا بعمل می آید.

تبصره 4 : جلسات شورا با حضور کلیه اعضاء رسمیت می یابد و چنانچه در نوبت اول کل اعضاء حضور بهم نرسانند در نوبت دوم که حداکثر ظرف مدت 15 روز بعد از تشکیل اولین جلسه خواهد بود با حضور حداقل دونفر که یکی از دو نفر رئیس شورا باشد رسمیت خواهد یافت.

تبصره 5 : تصمیمات شورا به اتفاق آراء یا با اکثریت دو رای موافق در صورتی مناط اعتبار خواهد بود که رئیس شورا یکی از آن دو نفر باشد نظرات و دلایل مخالفین می بایستی کتبا و مستدلا در صورت جلسه قید شود و متن آن نیز در دفتر مخصوصی ( که توسط  شورا برگ شماری و نخ کشی و مهر سربی شده باشد و مشخصات دفتر در صفحه اول آن ثبت گردیده و به امضاء اعضاء رسیده است ) درج شود.

ماده 13 :  وظایف و اختیارات شورا به شرح ذیل می باشد :

1-استماع گزارش سالانه هیئت مدیره و بازرس راجع به امور سازمان و تصویب آن و ارائه راهکارهای مناسب به سازمان

2-بررسی و تصویب ترازنامه ، حساب سود و زیان ، صورت دارایی ، دیون و عملیات سازمان بر اساس گزارش هیئت مدیره و بازرس و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها

3-بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به خط مشی و برنامه ریزی برای فعالیتهای سازمان

4-بررسی و تصویب بودجه ، متمم و اصلاح و تفریغ بودجه ، مصوبات شورای سازمان در امور فوق بلافاصله پس از تصویب به شورای اسلامی شهر یا جانشین قانونی آن جهت تصویب نهایی ارسال خواهد شد.

تبصره : شورای اسلامی شهر یا جانشین قانونی آن ظرف حداکثر 15 روز از تاریخ دریافت بودجه ، متمم اصلاح و تفریغ بودجه را بررسی و تصویب خواهد کرد.

5-بررسی و تائید تشکیلات اداری سازمان و واحدهای تابعه آن که توسط هیئت مدیره تهیه و پیشنهاد می گردد و اجرای آن پس از اعمال مفاد ماده 54 قانون شهرداری و اخذ مصوبه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

تبصره : با شروع بکار سازمان چنانچه در شهرداری برای انجام وظایف سازمان پستهای مصوب وجود داشته باشد پستهای مذکور شاغلین آنها تحت مدیریت سازمان قرار گرفته و از محل اعتبارات سازمان حقوق و مزایای خود را دریافت خواهند کرد. بدیهی است چنانچه برای سازمان تشکیلات تفصیلی جداگانه ای بر اساس مقررات استخدامی شهرداریهای کشور تهیه شود شاغلین سمتهای مذکور در پستهای جدید تطبیق خواهند یافت.

6-آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان بر اساس مفاد اساسنامه سازمان ، قانون تجارت و شهرداری توسط هیئت مدیره تهیه و به شورای سازمان پیشنهاد می شود که پس از موافقت شورا با تصویب و ابلاغ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به مورد اجراء درخواهد آمد.

تبصره : تا زمانی که سازمان آئین نامه مالی و معاملاتی خاصی نداشته باشد آئین نامه مالی شهرداریها مصوب 12/4/46 و اصلاحیه های بعدی آن با رعایت مفاد اساسنامه سازمان ملاک عمل خواهد بود که در این صورت به جای انجمن شهر و شهردار به ترتیب شورای سازمان و مدیرعامل جایگزین خواهند شد. شورای سازمان می تواند اختیارات خود را تا میزان معینی به هیئت مدیره واگذار نماید.

7-اتخاذ تصمیم در مورد ذخیره های مالی سازمان پس از رسیدن به حدنصاب ( یک پنجم ) سرمایه به منظور استفاده فعال از ذخیره مذکور

8-انتخاب و تجدید انتخاب اعضاء انتخابی هیئت مدیره و مدیرعامل با پیشنهاد شهردار از میان افراد معرفی شده و همچنین تعیین میزان حق الجلسه اعضاء شورای سازمان و اعضاء غیر موظف هیئت مدیره بر اساس مقررات مربوطه خواهد بود ضمنا شورا می تواند برای اعضاء پاره وقت حق الزحمه و برای اعضای تمام وقت هیئت مدیره حقوق و مزایا وفق مقررات مربوطه تعیین نماید با پرداخت حقوق و مزایای اعضاء موظف هیئت مدیره را بصورت کارانه تنظیم و پس از تصویب سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور بمورد اجراء گذارد.

تبصره : حداکثر میزان حق الجلسه غیر تمام وقت 4/1 حقوق و مزایای مدیرعامل برای هر جلسه خواهد بود.

9-انتخاب بازرس و معرفی وی از طریق استانداری به همراه فرم مشخصات بازرس جهت صدور حکم به سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و تعیین حق الزحمه بازرس با رعایت مقررات مربوطه

10-تصویب دریافت وام و تعیین نحوه هزینه و باز پرداخت آن و نیز مصادیق وام که می بایستی منطبق با موضوع و اهداف سازمان

11-اجازه مشارکت و سرمایه گذاری با بانکها و سایر موسسات اعتباری مجاز با رعایت مقررات مربوطه و در قالب موضوع و اهداف سازمان

12-رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر امور و موضوعات پیشنهادی که در قالب اهداف سازمان در این اساسنامه و طبق مقررات قانون تجارت در دستور جلسه بوده و بایستی در شورای سازمان مطرح گردد.

13-تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل وفق مقررات موضوعه ، ضمنا شورا می تواند طرح پرداخت حقوق و مزایا به صورت کارانه را برای مدیرعامل تنظیم و پس از تصویب سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به مورد اجراء گذارد.

14-اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه سازمان و پیشنهاد آن برای تصویب به سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

15-تصمیم گیری در مورد دعاوی از طریق مصالحه یا ارجاع امر به مقامات ذیصلاح و تعیین داور با رعایت مقررات موضوعه

16-نظارت بر حسن اجرای وظایف مدیرعامل و هیئت مدیره

17-اصلاح و تجدید نظر در مواد اساسنامه انحصاراً با سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور است.

بدیهی است شورا نیز می تواند اصلاح و تجدیدنظر در مواد اساسنامه را پس از تصویب شورای اسلامی شهر جهت تائید به سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور پیشنهاد نماید.

18-پیشنهاد انحلال سازمان جهت تائید به سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

تبصره : در صورتیکه سازمان کارایی و بازدهی لازم را طبق مفاد اساسنامه نداشته باشد و یا موضوع ماده 8 تبصره یک آن در زمان مقرر و رعایت مقررات مربوط محقق نشده باشد سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور عندالاقتضاء پس از بررسیهای لازم راساً ( بدون پیشنهاد شورا ) نسبت به انحلال سازمان تصمیم لازم اتخاذ خواهد نمود.

19-تصویب قبول هدایا و اعانات و کمکها بنام سازمان

20-بررسی و تصویب کلیه آئین نامه های داخلی و دستورالعملها و ضوابط موردنیاز و پیشنهادی هیئت مدیره و یا مدیرعامل ( بجز آئین نامه مالی معاملاتی سازمان برابر مفاد بند 6 ماده 13 عمل خواهد شد ) با رعایت مقررات ذیربط و دستورالعملهای وزارت کشور و اصلاح و تغییرات آنها

ماده 14 : ترکیب هیئت مدیره

اعضاء هیئت مدیره سازمان مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل می باشد

الف : مدیرعامل بعنوان عضو اصلی و ثابت

ب : دو نفر کارشناس خبره و آگاه به مسائل آمار و فنآوری اطلاعات از بین کسانیکه تحصیلات عالیه و تجربیات عملی موردنیاز سازمان را دارا باشند بعنوان عضو انتخابی ( اصلی و علی البدل ) با پیشنهاد شهردار و اخذنظر شورای سازمان

ج : معاون هماهنگی و برنامه ریزی شهرداری در صورت عدم وجود معاون اداری و مالی که پس از بررسی و تائید احکام آنها توسط رئیس شورا ( شهردار ) صادر خواهد شد.

د : یک نفر نماینده استانداری دفتر امور شهری

تبصره 1 : در صورتیکه شهرداری معاونت برنامه ریزی نداشته باشد معاون اداری و مالی جایگزین خواهد شد.

تبصره 2 : رئیس هیئت مدیره با رای اعضای هیئت مدیره انتخاب می گردد.

تبصره 3 : مدت ماموریت اعضاء منتخب هیئت مدیره چهار سال و تجدید انتخاب آنان تا چهار سال دیگر بلامانع است.

تبصره 4 : چنانچه هر یک از اعضاء هیئت مدیره در انجام وظایفی که طبق مفاد اساسنامه عهده دار می باشد قصور ورزد شورا می تواند با توجه به موارد ذیل پس از استیضاح نسبت به عزل وی اقدام کند.

1-چنانچه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در نتیجه بازرسی به عملکرد هیئت مدیره ایرادی داشته یا آن را مغایر مقررات تشخیص دهد مراتب را به شورای سازمان منعکس می نماید. رئیس شورا موظف است حداکثر تا پانزده روز بعد از دریافت نامه موضوع را در جلسه فوق العاده شورا مطرح و نتیجه را مستدلا اعم از آنکه منجر به ابقاء یا عزل عضو هیئت مدیره شود بلافاصله به سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور گزارش نماید.

2-چنانچه هر یک از اعضاء شورا نسبت به عملکرد هر یک از اعضای هیئت مدیره سازمان اعتراضی داشته باشند می بایستی کتبا به شورا گزارش دهند و رئیس شورا می بایستی بر اساس گزارشات مذکور و یا گزارشات واصله از بازرسی ، جلسه فوق العاده شورا را تشکیل تا به موضوع رسیدگی شود رئیس شورا موظف است مطالب مذکور را به عضو هیئت مدیره که مورد استیضاح قرار گرفته ابلاغ نماید. فرد موردنظر مکلف است در اولین جلسه شورا که توسط رئیس شورا تعیین می شود حضور بهم رسانده و پاسخ ارائه نماید.

چنانچه شورا به عضو هیئت مدیره ( فرد استیضاح شده) رای عدم اعتماد دهد بلافاصله از سمت خود عزل میشود.

چنانچه عضو استیضاح شده هیئت مدیره  ، رئیس هیئت مدیره باشد جلسه شورا تشکیل خواهد شد. در این صورت تصمیمات به اتفاق آراء یا اکثریت سه رای موافق مشروط بر آنکه یکی از آن سه نفر شهردار باشد اتخاذ خواهد شد و چنانچه رای بر عدم اعتماد باشد رئیس هیئت مدیره علاوه بر برکناری از ریاست هیئت مدیره با ذکر تخلفات به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری معرفی خواهد شد. بدیهی است تا تعیین جانشین وی یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره با انتخاب شهردار و با اطلاع شورا عهده دار وظایف مذکور خواهد شد. صورتجلسه شورا مبتنی بر استیضاح رئیس هیئت مدیره و رای عدم اعتماد با ذکر دلایل و مستندات می بایستی بلافاصله توسط رئیس شورا ( شهردار ) به سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ارسال گردد.

3-هر یک از اعضاء هیئت مدیره موضوع بند (( ب )) ماده 14 می تواند استعفاء خود را از دو ماه قبل به اطلاع رئیس شورا برساند رئیس شورا می تواند با استعفاء مخالفت کند و عضو مذکور نیز می تواند بعد از یک ماه از تاریخ اعلان ، استعفاء مجدد خود را با درج مهلت دو ماهه اعلام دارد و رئیس شورا موظف است حداکثر تا پانزده روز نسبت به تشکیل شورای فوق العاده اقدام و موضوع استعفاء را مطرح و عضو جایگزین را معرفی کند ، شورا موظف است قبل از اتمام مهلت دو ماهه عضو مستعفی ، نسبت به انتخاب عضو جایگزین اقدام کند.

 

ماده 15 :

اعضای شورای سازمان و هیئت مدیره و مدیرعامل حق ندارند در معاملاتیکه با سازمان و یا به حساب سازمان صورت می گیرد بطور مستقیم و یا غیر مستقیم شرکت نموده و یا سهیم شوند و همچنین مراعات مفاد ماده 129 قانون تجارت و قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات الزامی است.

تبصره : اعضای شورای سازمان آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری خرم آباد موظف و مکلف است با حفظ صرف و صلاح سازمان و رعایت استانداردهای مورد تائید سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در خصوص تمام فعالیتهای رایانه ای برای شهرداری و سازمانها و شرکتهای تابعه و وابسته اقدام نماید و در انجام خدمات آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات حق تبلیغ و ترویج سیستمهای شرکتهای خصوصی را ندارد.

ماده 16 : طرز تشکیل جلسات هیئت مدیره

تشکیل جلسات هیئت مدیره بموجب دستور جلسه منضم به دعوت کتبی رئیس هیئت مدیره خواهد بود که از اعضای اصلی و علی البدل بعمل می آید و عضو علی البدل می بایستی در کلیه جلسات حضور یابد و در صورتیکه یکی از اعضای هیئت مذکور در جلسه شرکت نکند عضو علی البدل بجای عضو غایب رای خواهد داد.

تبصره 1 : جلسات هیئت مدیره با حضور کلیه اعضاء رسمیت یافته و کلیه تصمیمات باتفاق آراء یا با اکثریت دو رای موافق وقتی معتبر خواهد بود که رئیس هیئت مدیره یکی از دو نفر باشد و در صورتیکه هر یک از اعضاء رای مخالف داشته باشد بایستی مراتب را بصورت مستدل در صورتجلسه ذکر نمایند. صورتجلسه هیئت مدیره در دفتر صورتجلسات که توسط شورا امضاء و شماره گذاری و نخ کشی و مهر سربی شده است ثبت و به امضاء اعضاء خواهد رسید.

تبصره 2 : چنانچه هر یک از اعضاء انتخابی هیئت مدیره سه مرتبه بدون عذر یا سه ماه متوالی با عذر موجه در جلسات شرکت نکند بخودی خود مستعفی شناخته خواهد شد.

تبصره 3 : موضوعی که یکبار با آن مخالفت شده باشد و به دلیل عدم کسب آراء موافق به تصویب نرسیده است نباید بدون حضور مخالفین مجددا مطرح شود مگر آنکه مخالفین مستعفی یا برکنار شده باشند. که در اینصورت جهت اطلاع اعضای جدید از دلایل مخالفین، نظر به مخالف می بایستی در جلسه قرائت گردد.

تبصره 4 : جلسات هیئت مدیره حداقل هر هفته یکبار در روز و ساعت معین در مرکز اصلی سازمان تشکیل می شود و چنانچه جلسه فوق العاده ضروری باشد با درخواست کتبی مدیرعامل و یا اعضاء هیئت مدیره و با دعوت رئیس هیئت مدیره تشکیل می گردد.

ماده 17 :

اعضاء انتخابی هیئت مدیره ممکن است با تشخیص شورا و با رعایت مقررات مربوطه بطور تمام وقت مشغول خدمت باشند و در صورت تمام وقت بودن مسئولیت اداره و سرپرستی یکی از واحدهای اصلی و اساسی سازمان از طرف مدیرعامل بعهده هر یک از آنها محول خواهد شد. اعضاء تمام وقت حق اشتغال به هیچ نوع کاری را در خارج از سازمان غیر از کارهای آموزشی آن هم با موافقت شورا نخواهند داشت.

ماده 18 :

هیچ یک از اعضای هیئت مدیره منفرداً مجاز به انجام اموری بنام سازمان نخواهد بود مگر بموجب تصویب هیئت مدیره

ماده 19 : وظایف و اختیارات هیئت مدیره

هیئت مدیره دارای اختیارات ذکر شده در این اساسنامه و یا تفویض شده از طرف شورای سازمان برای اداره امور با توجه به موضوع و اهداف سازمان می باشد مگر در مواردی که اخذ تصمیم دوباره آنها طبق اساسنامه در صلاحیت شورای سازمان و یا مدیرعامل باشد.

هیئت مدیره دارای وظایف و اختیارات زیر است :

1-تهیه و تنظیم آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان و پیشنهاد آن به شورا و نظارت بر اجرای آن پس از موافقت شورا و تصویب وزارت کشور و نیز بررسی و پیشنهاد آئین نامه های داخلی و دستورالعملها و ضوابط موردنیاز سازمان پیشنهادی مدیرعامل به شورا و نظارت بر اجرای آنها پس از تصویب

2-بررسی ترازنامه و حساب سود و زیان سالیانه و سایر گزارشات مالی و عملیاتی تسلیمی مدیرعامل و پیشنهاد آن به شورای سازمان

3-بررسی بودجه و اصلاح و متمم و تفریغ بودجه سالانه پیشنهادی مدیرعامل سازمان و ارائه به شورای سازمان و اجرای آن بعد از تصویب

4-رسیدگی و تصویب معاملات در مواردی که طبق آئین نامه مالی معاملاتی سازمان به عهده هیئت مدیره است و نظارت بر اجرای ان.

5-بررسی و پیشنهاد تجدید نظر در برنامه و طرحهای اجرایی سازمان به شورای سازمان

6-پیشنهاد تشکیلات اداری سازمان و واحدهای تابعه آن متناسب با حجم کار و درآمد و برنامه سالانه سازمان جهت بررسی و اقدامات بعدی به شورا

7-نظارت در حفظ و نگهداری دارایی و سرمایه و اموال سازمان

8-افتتاح حساب درآمد و هزینه و سایر حسابهای موردنیاز در بانکها و موسسات اعتباری مجاز با اطلاع شورا و با رعایت مقررات قانونی و آئین نامه مالی و معاملاتی

9-هیئت مدیره در حدود مصوبات شورا در کلیه محاکم و مراجع قضایی نماینده تام الاختیار سازمان بوده و دارای کلیه اختیارات در مواد 62 و 63 قانون آئین دادرسی مدنی با حق صلح و سازش خواهد بود.

10-تصویب پاداش برای کاکنان و برقراری حقوق و مزایای افرادی که به خدمت سازمان پذیرفته می شوند طبق مقررات موضوعه.

11-بررسی تصویب کلیه قراردادهایی که با افراد حقیقی و حقوقی منعقد خواهد شد با رعایت مقررات موضوعه.

12-نظارت بر حسن اجرای وظایف مدیرعامل

13-بررسی و اظهارنظر و تصویب سایر پیشنهادات و اموری که از طرف مدیرعامل در قالب وظایف پیشنهاد می گردد.

14-بررسی و پیشنهاد اخذ وام با تعیین نحوه هزینه اموری که از طرف مدیرعامل در قالب وظایف پیشنهاد می گردد.

15-چنانچه اعضای هیئت مدیره در مورد تصمیمات و مسائل مالی و حتی اداری سازمان اختلاف نظر داشته باشند می بایستی مراتب را کتباً به شورا اعلام نموده و تصمیمات شورا نسبت به مسائل مربوط نافذ می باشد.

ماده 20 :

هیئت مدیره در حدود اساسنامه و آئین نامه های مربوطه قسمتی از اختیارات خود را با جلب نظر شورا با حفظ مسئولیت خود به مدیرعامل تفویض خواهد نمود.

تبصره : مدیرعامل موظف می باشد گزارش عملیات اجرایی در حدود اختیارات تفویضی در این ماده را همه ماهه به هیئت مدیره تسلیم نماید.

ماده 21 :

غیر از مدیرعامل و اعضای تمام وقت ( اعضای موظف ) هیئت مدیره که از سازمان حقوق و مزایای ماهانه دریافت خواهند کرد. دیگر اعضای هیئت مدیره در ازای شرکت در جلسات غیر از حق الزحمه ( کارانه ) و یا حق الجلسه ای که از طرف شورا تعیین می گردد وجهی دریافت نخواهند کرد. بهرحال به هر نفر بیش از شش جلسه در ماه حق الجلسه پرداخت نخواهد شد.

ماده 22 : مدیرعامل

مدیرعامل سازمان از افراد ذیصلاح که علاوه بر داشتن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس ( مدرک کارشناسی در رشته مهندسی کامپیوتر با رشته های مرتبط ) دارای تجربیات کافی در مسائل مربوطه برای خدمت تمام وقت از بین اعضاء انتخابی ( اعم از اصلی یا علی البدل ) هیئت مدیره و یا خارج از سازمان ( مشروط به داشتن شرایط فوق الذکر ) با پیشنهاد شهردار و اخذ نظر شورا برای مدت دو سال انتخاب و با حکم رئیس شورا منصوب می گردد.

تبصره : در صورت عدم تائید صلاحیت فرد پیشنهادی برای تصدی سمت مدیرعامل سازمان رئیس شورا موظف است ظرف مدت حداکثر دوماه نسبت به معرفی فرد واجد شرایط با رعایت مفاد ماده فوق اقدام نماید.

الف : مشخصات کامل مدیرعامل می بایستی همراه با فرم معرفی نامه به سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور اعلان شود.

ب : تجدید انتخاب مدیرعامل بلامانع است و تا تعیین مدیرعامل جدید ، مدیرعامل قبلی وظایف مربوطه را انجام خواهد داد.

تبصره : دوره خدمت مدیرعامل در موارد ذیل خاتمه می پذیرد :

1-چنانچه هر یک از اعضای شورای سازمان و یا هیئت مدیره به عملکرد مدیرعامل ایراد و یا اعتراضی داشته باشند می بایستی مطلب را کتباً به مدیرعامل و همچنین به رئیس شورا تسلیم دارند و رئیس شورا می بایستی موضوع را در اولین جلسه شورا که با حضور مدیرعامل تشکیل می شود مطرح نماید.

مدیرعامل پاسخ خواهد داد و رئیس شورا می بایستی بر اساس گزارشات مذکور و یا گزارشات واصله از بازرسی و همچنین بر اساس نظرات اعلامی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور جلسه فوق العاده شورا را تشکیل تا به موضوع رسیدگی شود. رئیس شورا موظف است مطلب مذکور را به مدیرعامل ابلاغ نماید و چنانچه شورا به مدیرعامل رای عدم اعتماد دهد ، مدیرعامل بلافاصله از سمت خود عزل می شود.

2-در موارد تعلیق طبق مقررات قانونی.

3-خاتمه مدتی که برای آن دوره انتخاب شده است.

4-چنانچه فاقد هر یک از شرایط مربوط به انتخاب مدیرعامل باشد.

ماده 23 : وظایف و اختیارات مدیرعامل

مدیرعامل بالاترین مقام اداری و اجرایی سازمان است که بر کلیه واحدهای تابعه سازمان سرپرستی و نظارت داشته و مسئول حسن جریان امور و منافع و سرمایه و اموال و دارایی سازمان و اجرای مفاد اساسنامه و مصوبات شورا و هیئت مدیره می باشد و در مقابل این دو مرجع مسئول خواهد بود.

مدیرعامل از جمله دارای وظایف و اختیارات زیر است :

1-اجرای مصوبات شورا و هیئت مدیره که منطبق با با مفاد اساسنامه بوده و اقدام در اداره امور سازمان و کوشش در جهت پیشبرد اهداف آن و اعمال مدیریت صحیح و نظارت بر کلیه امور سازمان و حفاظت اموال و دارائیهای آن.

2-همکاری در بررسی و تهیه طرح تشکیلاتی و آئین نامه مالی و معاملاتی و سایر آئین نامه های داخلی سازمان و یا پیشنهاد اصلاح تغییرات در آن به هیئت مدیره .

3-تهیه و تنظیم بودجه و متمم و اصلاح و تفریغ بودجه سالانه برای تسلیم به هیئت مدیره و به شورای سازمان و اعمال مفاد آنها پس از تصویب با رعایت آئین نامه های سازمان.

4-انجام هر گونه معامله و انعقاد هر گونه قرارداد در رابطه با موضوع عملیات سازمان بر طبق مفاد اساسنامه و با رعایت آئین نامه مالی و معاملاتی مصوب سازمان و سایر مقررات سازمان.

5-تهیه و تنظیم هر گونه مقررات و دستورالعملهای لازم برای پیشبرد امور سازمان.

6-تقسیم صحیح کار بین کارکنان و ایجاد هماهنگی بین واحدهای تابعه و اتخاذ تصمیمات انضباطی درباره کارکنان سازمان بر اساس مقررات موضوعه.

7-عزل و نصب کارکنان و اعطای مرخصی و ترفیعات بر اساس مقررات موضوعه سازمان و خلع ید و انعقاد قرارداد با اشخاصی که مسئولیت امور اداری سازمان را به عهده دارند.

8-مدیرعامل می تواند با تصویب هیئت مدیره به منظور تسریع در امور جاری سازمان تمام و یا قسمتی از اختیارات خود را به هریک از اعضای دیگر هیئت مدیره و یا مسئولان سازمان تفویض نماید. لیکن این تفویض اختیار رافع مسئولیت مدیرعامل نبوده و مسئولیت حسن اداره امور و حفظ دارایی سازمان در هر حال به عهده او خواهد بود.

تبصره : مدیرعامل موظف است در مدت معذوریت یا مرخصی و یا ماموریت به ترتیب فوق جانشین معین کند.

9-نمایندگی سازمان در برابر ادارات ، مؤسسات دولتی و خصوصی

10-امضاء کلیه اسناد و اوراق مالی تعهد آور ، قبولی ، تعهد ، ظهرنویسی، پرداخت واخواست اوراق تجاری، وصول مطالبات، پرداخت دیون و انجام هرگونه معامله از خرید، فروش ، اجاره ، استیجاره تغییر و تبدیل و فسخ قراردادها ، رهن گذاشتن  اموال منقول و غیرمنقول سازمان در برابر دیون ، اجرای اسناد لازم الاجراء بر حسب مورد به اتفاق معاون اداری و مالی سازمان همراه با مهر سازمان بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه.

تبصره : معاون اداری و مالی به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره و زیرنظر مدیرعامل با رعایت صرفه و صلاح سازمان و مقررات این اساسنامه و آئین نامه های مصوب انجام وظیفه نموده و بر درآمد و هزینه سازمان نظارت مستقیم داشته و نسبت به تنظیم دفاتر قانونی بر اساس روش دفترداری دوطرفه و ثبت حسابها اقدام و نظارت می نماید مدیرعامل و معاون اداری و مالی ذیحساب مشترک می باشند.

11-پیشنهاد استخدام پرسنل موردنیاز سازمان بر اساس تشکیلات مصوب و همچنین پیشنهاد میزان حقوق و مزایا و یا پاداش پرسنل به هیئت مدیره وفق مقررات و ائین نامه های مالی و اداری و استخدامی سازمان.

تبصره : امور اداری سازمان توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی منحصراً در قالب قراردادهای پیمانکاری که با آنها منعقد می شود با ذکر کارهای معین با زمان مشخص و بر اساس برنامه مصوب سالانه سازمان انجام می شود بطوریکه هیچگونه تعهد استخدامی برای سازمان ایجاد نشده و کلیه تعهدات ناشی از اجرای قوانین کار و تامین اجتماعی به عهده پیمانکار باشد. بدیهی است سازمان می تواند از خدمت کارکنان دیگر سازمانها که برابر مقررات می توانند به سازمان مامور خدمت شوند به صورت مامور استفاده نمایند.

استخدام پرسنل موردنیاز سازمان اعم از کارگری و کارمندی به تعداد محدود و صرفاً بر اساس پستهای مصوب سازمان تفصیلی که پس از تائید شورای سازمان به تصویب سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور خواهد رسید مشمول مقررات استخدامی شهرداریهای سراسر کشور خواهد بود.

12-مدیرعامل حافظ منافع سازمان بوده و نمایندگی هیئت مدیره را با رعایت مفاد ماده 19 اساسنامه خواهد داشت.

13-انجام سایر اموری که طبق مفاد اساسنامه و آئین نامه های مصوب  و یا به موجب مقررات قانون تجارت صرفاً به عهده مدیرعامل می باشد.

14-تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارشات مالی و عملیات سازمان جهت بررسی و طرح در هیئت مدیره جهت تسلیم به شورا.

15-مدیرعامل هر شش ماه یکبار موظف به تهیه و تسلیم صورتهای مالی و دارایی و دیون سازمان و ارائه آن به هیئت مدیره می باشد و نسخه ای از آن را به حوزه آمار و فناوری اطلاعات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ارسال نماید.

ماده 24 :

مسئولیت اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در برابر سازمان علاوه بر مسئولیتهای مصرح در اساسنامه مسئولیت وکیل در برابر موکل است.

ماده 25 : بازرس

شورای سازمان یک شخصیت حقیقی با مدرک تحصیلی لیسانس با رشته تحصیلی حسابداری یا رشته های مرتبط با 5 سال سابقه کار مفید را به عنوان بازرس برای مدت یکسال انتخاب و از طریق استانداری جهت صدور حکم به سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور معرفی نماید. انتخاب مجدد وی برای یک دوره مجدد بلامانع می باشد. در انتخاب بازرس رعایت ماده 147 قانون تجارت الزامی است.

ماده 26 : وظایف بازرس

1-مراقبت در تطبیق عملیات سازمان با رعایت قوانین و آئین نامه های مربوطه و تسلیم گزارشات ماهانه به مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در صورت لزوم به رئیس شورای سازمان همراه با اظهار نظر صریح.

2-همکاری با حسابرسان منتخب شورای اسلامی شهر.

تبصره 1 : چنانچه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در نتیجه بازرسی ، عملیات هر یک از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیرعامل را مغایر مقررات تشخیص دهد مراتب را به شورای سازمان منعکس نماید. رئیس شورا موظف است حداکثر به فاصله پانزده روز از دریافت نامه نسبت به تشکیل جلسه فوق العاده شورا اقدام و موضوع را در جلسه مطرح و نتیجه را مستدلا اعم از آنکه منجر به ابقاء و یا عزل عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شود بلافاصله به سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور گزارش نماید. بدیهی است نظر واصله سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 2 : مدیرعامل و هر یک از اعضای هیئت مدیره و همچنین کلیه کارکنان سازمان موظفند هر موقع و هر نوع توضیح شفاهی یا کتبی و یا هر گونه مدارک و اوراقی را که بازرس سازمان و یا بازرسان ( سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ) بخواهند بلافاصله در اختیار آنها بگذارند بازرسی و مطالبه اسناد و مدارک باید بنحوی انجام گیرد که به امور جاری سازمان لطمه واردنسازد.

3-رسیدگی به هر گونه اقدامات مالی سازمان بمنظور حصول اطمینان از اینکه درآمد بطور صحیح وصول و هزینه ها با رعایت مقررات بودجه مصوب و صرفه و صلاح سازمان انجام خواهد گرفت.

4-چنانچه بازرس برای انجام وظایف خود رسیدگی به امور سازمان یا اسناد مالی و دفاتر سازمان را لازم بداند می تواند با توجیه کافی برای انجام آنها از متخصصین مربوط به و یا حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر در حد اعتبارات مصوب دعوت به همکاری نماید.

5-گزارش هر گونه ابهام یا ایراد در امور جاری و عملیاتی و عملیاتی سازمان بطور کتبی به شورای سازمان و اعلام مواردی که نیاز به طرح در شورای سازمان ندارد به هیئت مدیره و مدیرعامل جهت اصلاح.

تبصره : ابهامات و نقائص مورد اشاره بازرس می بایستی حداکثر ظرف دو هفته و یا در اولین جلسه هیئت مدیره مطرح و برابر مقررات رسیدگی شود و در غیر اینصورت بازرس موظف به تسلیم گزارش کتبی به رئیس شورای سازمان می باشد.

6-انجام سایر اموری که به نحوی ممکن است به صورت موردی به بازرس محول شده باشد.

تبصره : بازرس حق مداخله مستقیم در امور اداری و معاملات سازمان را ندارد ولی می تواند نظرات خود را کتبا به مدیرعامل و هیئت مدیره ، شورای سازمان و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ابلاغ نماید.

7-تصمیمات و اقدامات بازرس بایستی در دفتر مخصوص با قید تاریخ ثبت و امضاء شود، شورا و هیئت مدیره سازمان در مواقع لزوم می توانند بازرس را دعوت نمایند تا برای بررسی مسائل با آنان تشکیل جلسه دهد.

ماده 27 :

در صورت معذوریت یا فوت یا استعفاء یا سلب شرایط یا عدم قبولی سمت توسط بازرس جهت انجام وظیفه محوله، شورای سازمان بلافاصله وفق مقررات ماده 25 اقدام خواهد کرد.

فصل چهارم : امور مالی سازمان

ماده 28 :

سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد. استثنائاً اولین سال مالی از تاریخ تاسیس اساسنامه تا پایان اسفند ماه همان سال خواهد بود.

ماده 29 :

برنامه کار و بودجه سال آتی سازمان باید منتهی تا 15 دی ماه هر سال برای بررسی و تصویب هیئت مدیره توسط مدیرعامل ارائه و تا آخر دیماه برای تصویب نهایی به شورای سازمان توسط هیئت مدیره ارائه گردد و شورا رسیدگی به بودجه را تا پانزدهم بهمن ماه خاتمه دهد و نسخه ای از آنرا جهت بررسی به سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ارسال نمایند.

تبصره : دوره عمل بودجه مصوب هر سال تا پانزدهم اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود و هزینه های پرداخت نشده و تعهداتی که تا آخر اسفند ماه هر سال تحقق یافته باشد خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبارات مربوطه قابل پرداخت خواهد بود.

ماده 30 :

هیئت مدیره موظف است همه ساله ترازنامه سالیانه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجه سازمان را تهیه و یک نسخه از آنرا همراه با گزارش عملکرد تا پانزدهم اردیبهشت ماه سال بعد برای رسیدگی به بازرس و ناظر قانونی تسلیم نماید و نسخه ای از آن را برای وزارت کشور حوزه آمار و فناوری اطلاعات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ارسال نماید.

تبصره : شورای سازمان برای رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجه و سایر صورتهای مالی بدرخواست رئیس هیئت مدیره و دعوت رئیس شورا بایستی حداکثر تا اول تیرماه هر سال تشکیل جلسه دهد و نظریه قطعی خود را برای تصویب شورای اسلامی شهر حداکثر تا آخر تیرماه اعلام نماید.

 

 

ماده 31 :

تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجه و عملکرد هیئت مدیره به منزله تسویه حساب مدیران برای آن دوره مالی خواهد بود.

ماده 32 :

تعیین میزان ذخیره مالی که نبایستی کمتر از 5% سود ویژه باشد به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورا.

ماده 33 :

هیئت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود ویژه سازمان را تا رسیدن به یک دهم سرمایه ، ذخیره نماید. تعیین میزان سایر ذخایر مالی به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورای سازمان قرار خواهند گرفت.

ماده 34 :

دخل و تصرف در وجوه و اموال سازمان به منزله دخل و تصرف در وجوه و اموال عمومی شهرداری بوده و متخلفین بر طبق قانون و مقررات مربوطه تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

ماده 35 :

کلیه درآمدهای سازمان در حسابی نزد بانک ملی شعبه مرکزی واریز خواهد شد با این قصد که برداشت از این حساب صرفا جهت واریز به حساب هزینه ها که جداگانه نزد همین بانک یا شعبات آن با اطلاع شورای سازمان افتتاح می شود با صدور چک و با امضاء مدیرعامل و معاون اداری و مالی مقدور خواهد بود.

تبصره : افتتاح و مسدود نمودن حساب در شعب بانک ملی ایران توسط دارندگان امضاء با تصویب هیئت مدیره و معرفی رئیس هیئت مدیره و با تصویب شورای اسلامی شهر خواهد بود.

ماده  36 :

سایر مواردیکه در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر طبق قانون شهرداری و قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جاری مربوطه با هماهنگی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور می باشد.

ماده 37 :

کلیه آگهی ها و اطلاعیه های سازمان در روزنامه رسمی کشور و یکی از جراید کثیرالانتشار درج خواهد شد.

ماده 38 :

کلیه مکاتبات سازمان با امضای مدیرعامل سازمان و در غیاب او به امضای جانشین وی که با اطلاع هیئت مدیره تعیین می شود و مهر سازمان معتبر خواهد بود.

ماده 39 :

این اساسنامه به استناد ماده 84 قانون شهرداری و بند پانزده ماده هفتاد و یک قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1/3/75 و اساسنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در 23 صفحه مشتمل بر چهار فصل و 39 ماده و 35 تبصره و 81 بند که کلیه صفحات آن با قید شماره و تاریخ ممهور به مهر دفتر آمار و فنآوری اطلاعات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و منقش به مهر برجسته معاونت برنامه ریزی و توسعه در تاریخ ............................ مورد تائید و موافقت قرار گرفت.

 

 

 

       سید مهدی هاشمی

رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

 

 

 

 

 

 

 

 


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8